Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 27 oktober 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) publiceert het Jaarverslag 2021-2022 over boekjaar dat eindigt op 30 juni 2022, met significante verbeteringen in alle financiële KPIs, inclusief een positieve cashflow.  

Met genoegen presenteren wij het GeoJunxion Jaarverslag voor het boekjaar 2021-22. Het bestrijkt de periode van 12 maanden vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Wij wijzen erop dat de vergelijkende financiële cijfers voor het vorige boekjaar 2020-21 betrekking hebben op de periode van 18 maanden vanaf 1 januari 2020 tot 30 juni 2021.

Een volledig exemplaar van het jaarverslag is bij dit persbericht gevoegd en is te vinden op de website van het bedrijf www.geojunxion.com, onder de secties Investor Relations en Financieel nieuws.


Het boekjaar 2021-2022 was opnieuw een bewogen periode waarin het bedrijf zijn transformatie en turn-around voortzette. Voor het derde jaar op rij realiseerden we een substantiële omzetgroei, terwijl we de bedrijfskosten lichtjes verlaagden over de vergelijkbare periode van 12 maanden. Daarnaast realiseerden we een positieve cashflow, evenals een aanzienlijke verbeteringen in alle financiële KPIs. Dit is des te opmerkelijker, omdat deze resultaten werden geboekt in een periode die werd beïnvloed door de COVID-19-pandemie en door toenemende zorgen over de wereldeconomie, als gevolg van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne met hoge energieprijzen en verhoogde inflatie tot gevolg.

Een overzicht van de belangrijkste financiële gegevens vindt u in de onderstaande tabel:

Door de verandering in de looptijd van het boekjaar 2020-21 (naar 18 maanden) is het moeilijker om de financiële gegevens over het boekjaar 2021-22 te analyseren en te vergelijken met de voorgaande boekjaren. Zoals reeds opgemerkt, beslaat het huidige boekjaar de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 (12 maanden), terwijl het vorige boekjaar 2020-21 de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 beslaat. Het boekjaar 2019 betreft eveneens een periode van 12 maanden, van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Om een eenduidige vergelijking mogelijk te maken, tonen we hieronder de resultatenrekening voor het lopende boekjaar en de pro-forma resultatenrekening voor de twee voorgaande jaren, deze hebben betrekking op dezelfde periode van 12 maanden van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Dit geeft een duidelijker beeld, over dezelfde periode, van de omzetgroei en significante verbeteringen in alle financiële KPI’s.

De omzet steeg jaar-over-jaar met 40% tot € 2.371.000 in 2021-22, vergeleken met €1.698.000 in dezelfde periode in 2020-21. Het is zeer bemoedigend dat deze groei niet alleen te danken is aan eenmalige inkomsten uit diensten, maar dat ook de inkomsten uit terugkerende diensten aanzienlijk stegen op jaarbasis (+72%). De terugkerende omzet uit licenties waren stabiel en vertoonden een lichte groei in vergelijking met het vorige jaar.

De kosten voor kaarten en data stegen met 20,8% in vergelijking met de periode van 12 maanden van het voorgaande jaar. Deze kosten hebben enerzijds betrekking op data die werd ingekocht om de database te onderhouden en te verrijken en anderzijds op hostingkosten voor het leveren van onze dataoplossingen via de cloud.

De personeelskosten daalden in 2021-22 met 3%, vergeleken met dezelfde periode in 2020-21, ondanks een 40% hogere omzet. De belangrijkste drijfveren hiervoor zijn een vermindering van bepaalde managementfuncties in februari 2022 en minder inhuur van personeel in Nederland en India in de tweede helft van het boekjaar.

De afschrijvingskosten op materiële vaste activa bleven nagenoeg gelijk op jaarbasis, terwijl de afschrijvingskosten op immateriële activa licht stegen. Deze toename is het gevolg van hogere geactiveerde ontwikkelingskosten en de bijbehorende afschrijvingen op deze activa. Geactiveerde ontwikkelingskosten worden momenteel afgeschreven over een periode van 7 jaar, terwijl deze vóór 2018 over een langere periode (15 tot 20 jaar) werden afgeschreven. Merk op dat de boekwaarde van de database onderhevig is aan een additionele waarderingstoets (impairment test). Dit houdt in dat de boekwaarde wordt vergeleken met de gebruikswaarde voor de onderneming. Per 30 juni 2022 is er een impairment test uitgevoerd. Hieruit bleek dat er geen aanvullende waardevermindering nodig was.

De overige bedrijfskosten daalden met meer dan 13% in vergelijking met dezelfde periode in 2020-21. Dit is het resultaat van de implementatie van een strikte controle op de uitgaven, kosten beheersingsmaatregelen, integratie van tools en de vereenvoudiging van de groepsstructuur.

De totale bedrijfskosten daalden met 3% en de netto bedrijfskosten daalden met 7% in vergelijking met de voorgaande periode van 12 maanden. Dit toont aan dat het bedrijf erin slaagt om “meer te leveren met minder”.

Het bedrijfsresultaat toont, hoewel nog steeds negatief, een verbetering van 63%, terwijl het nettoverlies met 46% is verminderd in vergelijking met het voorgaande jaar.

De netto kasstroom uit operationele activiteiten in 2021-22 was positief ten hoogte van € 131.000.  Dit in vergelijking met een kasuitstroom van € 1.035.000 over dezelfde periode in 2020-21. Dit is vooral te danken aan de forse verbetering van het bedrijfsresultaat en betere facturatie- en betaaltermijnen die met onze klanten en leveranciers zijn overeengekomen. Tijdens het boekjaar 2021-22 waren er geen financieringstransacties, terwijl in de periode van 12 maanden 2020-21, een onderhandse plaatsing werd afgerond in december 2020, waardoor er € 825.000 aan eigen vermogen werd opgehaald.

Als onafhankelijke speler richt GeoJunxion zich op het creëren van “kaart-onafhankelijke” producten, producten die met iedere willekeurige kaart gebruikt kunnen worden.  De producten zijn zo ontworpen om te worden geïntegreerd in alle commercieel en open-source kaarten of kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van slimme oplossingen voor een grote verscheidenheid aan gebruikssituaties, in verschillende industrieën en sectoren.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met haar klanten, door het creëren van een terugkerend verdienmodel in plaats van eenmalige projecten of transacties. Hoewel een klantrelatie kan starten als proof-of-concept of een eenmalig project, hebben de meeste van onze datasets frequente en continue updates nodig om hun waarde te behouden of te vergroten. Hierdoor is een eenmalig project vaak een eerste stap, welke gevolgd wordt door een terugkerende service- of een licentiecontract. Hierdoor worden initiële projecten vaak omgezet in terugkerende, en voorspelbare inkomstenstromen. In de meeste gevallen behoudt GeoJunxion ook het intellectuele eigendomsrecht van de nieuw ontwikkelde datasets.  Deze kunnen vervolgens worden verkocht aan andere klanten, waardoor de initiële investering resulteert in additionele omzet en een terugkerend verdienmodel.

De missie van GeoJunxion blijft gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het bijdragen aan een duurzamere wereld, waarbij de impact op het milieu wordt verminderd door intelligente oplossingen die milieubewustere beslissingen mogelijk maken. GeoJunxion hecht al jaren veel waarde aan diversiteit, integratie en investeringen in maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zetten ons in om dagelijks onze bijdrage te leveren aan een betere en duurzamere werkomgeving. Om deze reden heeft het bedrijf in 2020 de PSO-certificering aangevraagd. PSO staat voor “Prestatieladder Socialer Ondernemen”, In juli 2022 hebben we als een van de eerste beursgenoteerde organisaties in Nederland Level 2 PSO-certificering behaald.

FINANCIËLE VOORUITZICHTEN

Wat betreft vooruitzichten verwacht GeoJunxion, ondanks de algemene economische onzekerheid zoals weergegeven door Europese Centrale Bank, dat de omzet jaar op jaar met 25 tot 30% zal blijven groeien. Deze verwachting is gebaseerd op geboekte contracten n het eerste kwartaal van 2022-23 en op een solide pijplijn van toekomstige projecten. Als gevolg van inflatoire druk en stijgende personeelskosten voor uit uitvoeren van projecten, verwachten we dat onze kosten met 5 tot 10% zullen stijgen. GeoJunxion verwacht dat bovenstaande omzet- en kostenvooruitzichten zullen resulteren in een positieve EBITDA en EBIT nabij break-even. Op basis hiervan verwachen we dat de kasstroom voor het boekjaar 2022-23 opnieuw positief zal zijn.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS / BELANGRIJKE MEDEDELING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte uitspraken gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat assumpties met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie, activiteiten en omgevingsfactoren waarin we in de toekomst zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen, en u mag er hierop niet overmatig vertrouwen.

Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren buiten de invloedssfeer van het bedrijf, of zijn moeilijk nauwkeurig in te schatten, zoals timing van het plaatsen van bestellingen van onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in regelgeving en wetgeving, de snelheid van technologische verandering, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in de landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een daling van de economische groei. De hierin opgenomen toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Na publicatie nemen we geen enkele verplichting op ons om deze informatie of toekomstgerichte verklaringen bij te werken naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document, behalve indien wettelijk vereist.

Getekend door

De Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen

Attachment: GEOJUNXION ANNUAL REPORT 2021/22

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.

—END—  

About GeoJunxion  

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customised intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services.

GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS

 

GeoJunxion Press Contact  

Tel: +31 (0)10 885 1200 

Email: info@geojunxion.com   

This is a public announcement by GeoJunxion N.V., pursuant to article 17, paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This public announcement does not constitute an offer, or solicitation of an offer, to buy or offer securities in GeoJunxion N.V.