GeoJunxion publiceert haar jaarrekening 2022/23 voor het jaar eindigend op 30 juni 2023, met uitzonderlijk positieve resultaten maar ook de eerste tekenen van vertraging voor het nieuwe boekjaar

Capelle aan den IJssel, Nederland, 26 oktober 2023 – GeoJunxion (GOJXN.AS) publiceert zijn jaarrekening 2022/23 voor het boekjaar van 12 maanden dat eindigt op 30 juni 2023. De jaarrekening laat een omzetgroei zien van 42% op jaarbasis en alle financiële KPI’s zijn positief.

Met genoegen presenteren wij u het GeoJunxion Jaarverslag voor het boekjaar 2022-23. Het beslaat de periode van 12 maanden van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. De vergelijkende jaarrekening voor het voorgaande boekjaar 2021-22 beslaat de periode van 12 maanden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2022. Een volledig exemplaar van het jaarverslag is bij dit persbericht gevoegd en is te vinden op de website van het bedrijf www.geojunxion.com, onder de hoofdstukken Investor Relations en Financieel Nieuws, in PDF en iXBRL getagde versies.

Het boekjaar 2022-23 was opnieuw een bewogen periode waarin het bedrijf zijn transformatie en ommekeer heeft voortgezet. Voor het vierde jaar op rij realiseerden we een substantiële omzetgroei, terwijl we de bedrijfskosten vrijwel gelijk hielden, op vergelijkbare basis. We sloten af met nettowinst en een opmerkelijke positieve cashflow. Bovendien zijn alle financiële KPI’s positief. Dit is des te opmerkelijker gezien de toenemende bezorgdheid over de wereldeconomie en de onrust die in 2022 de Tech Industry overspoelde, met verliezen voor alle Tech giganten en uitgebreide inkrimping van het personeelsbestand.

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste financiële gegevens:

GEDETAILLEERDE RESULTATEN

De inkomsten stegen op jaarbasis met 42% tot €3.368.000 in 2022-23 vergeleken met €2.371.000 in dezelfde periode in 2021-22. Deze relevante groei was grotendeels te danken aan de eenmalige diensten: het eenmalige deel van de inkomsten (diensten en data samen) steeg met bijna 63% ten opzichte van het afgelopen boekjaar. Het terugkerende deel was ook hoger dan vorig jaar, met een totale inkomstenstijging van ongeveer 10%.

De kosten voor kaarten en gegevens zijn licht gedaald ten opzichte van de periode van 12 maanden vorig jaar. Deze kosten zijn altijd gerelateerd aan aangeschafte content om de database te onderhouden en te verrijken en aan hostingkosten voor het leveren van onze dataoplossingen via de cloud

De personeelskosten zijn in 2022-23 met slechts 5,5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021-22, ondanks 42% hogere inkomsten. De belangrijkste reden voor deze kleine, maar zeer winstgevende stijging was de noodzaak om tijdig een groot contract uit te voeren dat aan het begin van het boekjaar werd geboekt voor een groot technologiebedrijf.

De afschrijvingskosten op materiële vaste activa bleven vrijwel gelijk op jaarbasis, terwijl de afschrijvingskosten op immateriële activa licht stegen. Deze stijging is te wijten aan hogere geactiveerde ontwikkelingskosten, in voortdurende stijging, en de afschrijving van deze activa. Geactiveerde ontwikkelingskosten worden afgeschreven over een periode van 7 jaar, terwijl ze in het verleden (2018) werden afgeschreven over een langere periode (15 tot 20 jaar). Merk op dat de boekwaarde van de database wordt getoetst op bijzondere waardevermindering. Dit betekent dat de boekwaarde wordt vergeleken met de bedrijfswaarde voor het bedrijf.

De overige bedrijfskosten daalden met ongeveer 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2021-22. Dit is het resultaat van de voortdurende uitvoering van een strikte herziening van de uitgaven, kostenbeheersingsmaatregelen, integratie van tools en vereenvoudiging van de groepsstructuur.

De totale bedrijfskosten lieten een stijging zien van slechts 4% en de netto bedrijfskosten een stijging van 1%, dat wil zeggen in wezen vlak vergeleken met de voorgaande periode van 12 maanden, ondanks de aanzienlijke stijging van de inkomsten. Dit bevestigt de algemene positieve stemming waarin het bedrijf de afgelopen twee boekjaren heeft kunnen blijven opereren, met het duidelijke doel om “meer te leveren met minder”.

Het bedrijfsresultaat werd uiteindelijk volledig positief, €400K, vergeleken met het nog negatieve resultaat van €575K van vorig jaar, terwijl het nettoverlies van €840K van 2021-22 uiteindelijk veranderde in een nettowinst van €33K in 2022-23.

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2022-23 een positieve kasinstroom van €530.000 vergeleken met een kasinstroom van €131.000 in dezelfde periode in 2021-22. Dit is voornamelijk te danken aan de aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat en gunstigere facturerings- en inningsvoorwaarden onderhandeld met klanten en leveranciers. Dit is voornamelijk te danken aan de aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat en gunstigere facturatie- en inningsvoorwaarden onderhandeld met onze klanten en leveranciers. Net als vorig jaar waren er tijdens het boekjaar 2022-23 geen financieringstransacties.

Als onafhankelijke speler blijft GeoJunxion zich richten op het creëren van “kaart agnostische” producten, d.w.z. producten die ontworpen zijn om volledig geïntegreerd te worden in commerciële en open-source kaarten of om gebruikt te worden bij het ontwikkelen van slimme oplossingen voor een grote verscheidenheid aan toepassingen in verschillende industrieën en marktsectoren.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het opbouwen van lange termijn relaties met haar klanten, door het creëren van een terugkerend business model in plaats van eenmalige projecten of transacties. Hoewel de relatie kan beginnen met een proof-of-concept of een eenmalig project, vereisen de meeste van onze hoogwaardige datasets frequente en continue updates om hun waarde te behouden of te vergroten. Daarom is het eenmalige project of proof-of-concept vaak slechts een eerste stap, gevolgd door een terugkerende service of een licentiecontract. Hierdoor wordt het initiële, eenmalige project omgezet in een terugkerende, voorspelbare en duurzame inkomstenstroom. In de meeste gevallen behoudt GeoJunxion ook de IP en het eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets die vervolgens kunnen worden doorverkocht aan andere klanten, waardoor de initiële investering wordt benut en omgezet in een opwaartse bedrijfscyclus. De missie van GeoJunxion blijft gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het bijdragen aan een duurzamere wereld, het verminderen van de impact op het milieu door middel van intelligente oplossingen die milieubewustere beslissingen mogelijk maken. GeoJunxion hecht al jaren veel waarde aan diversiteit, integratie en investering in maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zetten ons dagelijks in voor een betere en duurzamere werkomgeving.

FINANCIËLE VOORUITZICHTEN

Volgens de ECB: “De groei zal voor de rest van 2023 traag zijn in het licht van strengere financieringsvoorwaarden en een zwakke buitenlandse vraag. Naarmate de inflatie daalt, het inkomen van huishoudens zich herstelt en de buitenlandse vraag aantrekt, zou de economie van de eurozone in 2023 met 0,7% moeten groeien en in 2024 met 1,0%.” In de afgelopen 18-24 maanden is “de wereldeconomie zwaar getroffen door een aantal problemen, waaronder de economische crisis, recessie en wijdverspreide ontslagen, midden in historisch ongekende tijden.” In het bijzonder in 2022 “struikelden techbedrijven, waardoor dat jaar het slechtste jaar werd dat de techindustrie had meegemaakt sinds de financiële crisis van 2008, met wereldwijde verliezen van triljoenen aan marktwaarde”. Als gevolg daarvan werden verschillende bedrijven gedwongen om in hun kosten te snijden en hun personeelsbestand in te krimpen. Terwijl GeoJunxion de afgelopen twee boekjaren slechts een marginale impact had, heeft een “langetermijneffect” van de economische neergang het bedrijf aan het begin van boekjaar 2023-24 getroffen, waardoor de eerste tekenen van vertraging zichtbaar warden. Daarom verwacht het bedrijf een uitdagend jaar in 2023-24, met een trage start van de orderontvangst, de omzet staat onder druk en zal waarschijnlijk jaar op jaar dalen of in het beste geval gelijk blijven. We blijven echter vertrouwen op de kwaliteit van onze producten, hun relevantie in de markt, de toewijding en ijver van onze teams en het vertrouwen dat we hebben opgebouwd bij onze klanten om deze uitdagingen op korte en middellange termijn te overwinnen en onze groeistrategie op lange termijn te blijven uitvoeren.

SCHRAPPING VAN DE NOTERING AAN EURONEXT AMSTERDAM

In een mededeling aan de markten van 11 oktober 2023 heeft Euronext Amsterdam aangekondigd dat de schrapping van de notering van GeoJunxion NV (GOJXN) wordt uitgesteld van 6 november 2023 tot 18 januari 2024.  De datum van de schrapping is aangepast om GeoJunxion en andere bedrijven in dezelfde situatie meer tijd te geven om een overeenkomst te sluiten met een accountant met een OOB-licentie.

GeoJunxion is momenteel niet in onderhandeling met een van de accountants met een OOB-vergunning in Nederland om een overeenkomst aan te gaan voor de controle van de jaarrekening 2023-2024.  We werken echter aan de voltooiing van een transactie met enkele kredietverstrekkers om het bedrijf privaat te maken door middel van de verkoop van de enige operationele entiteit GeoJunxion BV, en een daaropvolgende liquidatie van het beursgenoteerde GeoJunxion N.V. Na de voltooiing van een dergelijke transactie zou GeoJunxion NV niet langer een beursgenoteerd bedrijf zijn, noch zou zijn jaarrekening moeten worden gecontroleerd.

CONVERTEERBARE LENING

De aankondiging door Euronext in april 2023 van de geplande schrapping van de notering van het bedrijf vormde een geval van verzuim, en als gevolg daarvan is de converteerbare lening opeisbaar geworden. Sinds die datum hebben we opschortingsbrieven ontvangen van de kredietverstrekkers, waardoor het bedrijf de lening niet hoefde terug te betalen als gevolg van dit geval van verzuim.  Per 4 augustus 2023 heeft de converteerbare lening haar contractuele vervaldatum bereikt. Op deze datum is de contractuele 25% contante betaling agio toegevoegd aan de hoofdsom.  Dit is in aanvulling op de PIK (Payment in Kind) interesten die op kwartaalbasis zijn toegevoegd aan de hoofdsom van de lening gedurende de looptijd van de converteerbare lening.  De nieuwe hoofdsom van de converteerbare lening per 4 augustus 2023 is gelijk aan EUR 1.771.000. Deze verhoogde hoofdsom is rentedragend geworden.  Deze verhoogde hoofdsom is vanaf die datum rentedragend en de PIK rente wordt maandelijks toegevoegd aan de hoofdsom.

Het bedrijf is met een van de kredietverstrekkers overeengekomen om zijn deel van de uitstaande bedragen onder de converteerbare lening te betalen.

Na en onder voorbehoud van de voltooiing van de beoogde transactie met een aantal kredietverstrekkers om de onderneming privaat te verwerven via een verkoop van de operationele entiteit en een daaropvolgende liquidatie van de beursgenoteerde onderneming, zal het resterende (bulk) deel van de uitstaande converteerbare lening worden omgezet in eigen vermogen. In afwachting van de voltooiing (of totdat de transactieovereenkomst met betrekking tot een dergelijke transactie wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan) hebben de resterende leningverstrekkers ermee ingestemd om hun afdwingrechten op te schorten en hebben ze er ook mee ingestemd om de verschuldigde vertragingsrente op de converteerbare lening op te schorten sinds de vervaldatum.  Deze verhoogde hoofdsom is sinds die datum rentedragend geworden tegen een verhoogde rente van 19%, waarvan 3% in contanten wordt betaald en 16% in natura (PIK). De PIK-rente wordt maandelijks bij de hoofdsom opgeteld en is vanaf dat moment rentedragend.

ANDERE ONDERWERPEN

Wij adviseren en bevelen aan om het volledige jaarverslag 2022/23 te lezen, dat bij dit persbericht is gevoegd, om volledige en uitputtende informatie te krijgen over de financiële en bedrijfsresultaten en andere relevante onderwerpen, zoals de converteerbare lening, het schrapproces van de beursnotering en meer. Daarnaast vestigen we uw aandacht op de andere persberichten die vandaag zijn gepubliceerd, parallel aan dit persbericht, over de transactie en de bijeenroeping van de BAVA.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN / BELANGRIJKE OPMERKING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat aannames met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën, activiteiten en de omgeving waarin we in de toekomst zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in de toekomstgerichte verklaringen, en u dient er niet overmatig op te vertrouwen.

Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die het bedrijf niet kan beheersen of nauwkeurig kan inschatten, zoals de timing van het plaatsen van orders door onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, de inflatie van arbeids- en andere kosten, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in wet- en regelgeving, de snelheid van technologische veranderingen, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in landen waar het bedrijf actief is en het risico van een vertraging van de markt.

De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan. We nemen geen enkele verplichting op ons om openbare informatie of toekomstgerichte uitspraken in dit document bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document weer te geven, tenzij dit verplicht wordt door toepasselijke wetgeving.

Signed by

The Management Board

The Supervisory Board

Attachment: GEOJUNXION ANNUAL REPORT 2022/23

Attachment: Persbericht Annual Report PDF (NL)

Dit is een openbare aankondiging door GeoJunxion N.V., op grond van artikel 17, lid 1 van de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014). Deze openbare aankondiging vormt geen aanbod, of uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten in GeoJunxion N.V. te kopen of aan te bieden

–END–

About GeoJunxion

GeoJunxion is at the crossroads where fundamental, location-aware content connects with innovative solutions and services. The GeoJunxion mission is focused on improving road safety and contributing to a more sustainable world, reducing the environmental impact through intelligent services and content which enable more environmentally conscious decisions. With location-aware content at our core and the know-how of location technologies, GeoJunxion offers unrivalled, intelligent content, services and products. GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS.

GeoJunxion Press Contact

Tel:        +31 (0)10 885 1200

Email:   info@geojunxion.com