Verslag over het eerste halfjaar van 2013

AND realiseert winst in eerste halfjaar en zal het boekjaar 2013 winstgevend afsluiten

  • Omzet eerste halfjaar 2013 € 3,2 miljoen tegen € 3,4 miljoen in eerste halfjaar 2012
  • Winst eerste halfjaar 2013 € 1,8 miljoen tegen € 1,9 miljoen in eerste halfjaar 2012
  • Winst per aandeel eerste halfjaar 2013 € 0,49 tegen € 0,51 per aandeel in eerste halfjaar 2012
  • Sterke cashpositie van € 4,9 miljoen eind juni 2013

Rotterdam, 9 augustus 2013 – AND International Publishers NV heeft het eerste halfjaar van 2013 winstgevend afgesloten. Bij een omzet van € 3,2 miljoen werd een winst gerealiseerd van € 1,8 miljoen. De winst per aandeel bedraagt € 0,49. Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar kan AND de verwachting uitspreken dat de omzet over heel 2013 zal stijgen tot minimaal ruim € 4 miljoen. AND zal het boekjaar 2013 winstgevend afsluiten.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “We zijn tevreden over het verloop van de eerste helft van 2013. Wederom weten we ook dit jaar een gezonde omzet en winstgevendheid te continueren. Ook raken we op stoom met de bouw en levering van onze nieuwe technologische locatie-diensten in aanvulling op onze digitale kaarten”.

Gang van zaken eerste halfjaar 2013
Gedurende het eerste kwartaal is er gewerkt aan het AND LBS Platform. Begin april heeft AND dit platform voor wereldwijde location-based services (LBS) gelanceerd. AND biedt daarbij alle benodigde kerntechnologieën als basis voor schaalbare, wereldwijde LBS diensten waaronder geocoding, single-line local search, routeplanning en gepersonaliseerde kaarten. Deze kerntechnologieën zijn onder andere beschikbaar via APIs voor ontwikkelaars voor alle mobiele platforms, web en desktop. Inmiddels draaien er met diverse potentiele klanten pilots op dit platform die veelbelovende resultaten geven. Dit platform past binnen de strategie om met behulp van technologisch hoogstaande maatwerkoplossingen geo-intelligentie aan bedrijfsprocessen van klanten toe te voegen.

Verder heeft AND diverse opdrachten gekregen om maatwerk oplossingen te bouwen op basis van de rijke lokale data vanuit OpenStreetMap gecombineerd met eigen content en technologie van AND.

In mei is een belangrijke overeenkomst gesloten met een gevestigde partij uit de navigatiesector voor het gebruik van digitale kaarten van AND. Deze overeenkomst heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de omzet over het eerste halfjaar.

In mei heeft AND op grond van verplichte wet- en regelgeving de mededeling gedaan dat een derde partij zich gemeld heeft om verkennende gesprekken te voeren over een verregaande vorm van samenwerking.

In het kader van haar toekomstperspectief acht AND samenwerking met deze partij te weinig waarde toevoegen en heeft AND besloten de gesprekken met deze partij te staken.

Financiële positie
De omzet is licht gedaald van € 3,4 miljoen naar € 3,2 miljoen. Het in mei afgesloten contract heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de omzet over het eerste halfjaar.
De totale bedrijfskosten zijn gedaald van € 1,5 miljoen naar € 1,4 miljoen.
De cashpositie is verder verstevigd. De netto kasstroom bedroeg € 0,7 miljoen waardoor het saldo van de liquide middelen is toegenomen naar € 4,9 miljoen.
Het eigen vermogen van € 11,4 miljoen bedraagt 79% van het balanstotaal. Net als in voorgaande jaren heeft AND geen bankschulden. 

Strategie
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt nog steeds kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en updaten. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Hiermee zal haar verrijkte database, in combinatie met de vaak branche- en sectorspecifieke maatwerkoplossingen, als hefboom voor verdere groei van AND dienen te fungeren.

Vooruitzichten voor 2013
De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten zijn in hoge mate onzeker. Ook zal de nieuwe koers ten aanzien van het aanbieden van maatwerkoplossingen zich in 2013 nog verder moeten bewijzen. De resultaatontwikkeling in 2013 zal onder andere afhankelijk zijn van de sterkte van het economisch herstel, de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten en de succesvolle implementatie van AND’s nieuwe richting.

Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar kan AND de verwachting uitspreken dat de omzet over heel 2013 zal stijgen tot minimaal ruim € 4 miljoen (2012: € 4,5 miljoen). AND zal het boekjaar 2013 winstgevend afsluiten.

Risico’s
Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND International Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar pagina 12 en 13 van het jaarverslag over 2012.

Bestuursverklaring
De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

  • het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, opgesteld op basis van IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van AND International Publishers NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  • het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

Rotterdam, 9 augustus 2013

H.F. van der Linde

CEO

Voor het volledig persbericht inclusief financiele overzichten klik op deze link

Tags: